Lees hier de publicaties van Van Delft Advocaten

Scheiden, hoe werkt dat nou eigenlijk?

23 augustus 2018: mr. A. Schellekens

U heeft (samen) besloten dat u wilt scheiden. Wat moet u dan doen, hoe verloopt een echtscheidingsprocedure en wie kan u daarbij helpen? Om een echtscheiding tot stand te laten komen, heeft u altijd een advocaat nodig.

lees meer

Hoge Raad handhaaft pluraliteitsvereiste

31 maart 2017: mr. W. van Leuveren MA

Recent stond ik een vennootschap bij waar het faillissement van werd aangevraagd. De casus staat in mijn artikel hieronder “Kunt u failliet gaan als er maar één schuld is?”.

De aanvrager stelde dat er een steunvordering was maar kon deze niet aantonen. Zowel bij de Rechtbank als in Hoger Beroep werd het verzoekschrift afgewezen omdat er niet was gebleken dat er sprake was van pluraliteit (meerdere schuldeisers). Dat er wel op basis van een arbitraal vonnis sprake is van een aanzienlijke vordering van de aanvrager (meer dan € 2.000.000,00) is onvoldoende. Nadat de aanvrager vergeefs heeft getracht het vonnis te executeren, heeft de aanvrager verzocht om verweerster in staat van faillissement te verklaren. 

lees meer

Een "jeugdzonde" hoeft niet in de weg te staan aan de afgifte van een VOG.

11 november 2016: mr. A. Schellekens

"Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een Verklaring Omtrent het Gedrag (afgekort VOG genaamd) te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis (onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) screent (rechts) personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. " [...]

Lees meer

"Ook bestuursorganen moeten zich aan termijnen houden"

13 september 2016: mr. A. Schellekens

"Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van een bestuursorgaan of heeft u een aanvraag ingediend en laat de beslissing voor uw gevoel veel te lang op zich wachten? Controleer dan tijdig of het bestuursorgaan de wettelijke of redelijke termijn die is gesteld voor het beslissen op uw bezwaarschrift of op uw aanvraag in acht heeft genomen. Indien dat niet het geval is, kan het zo zijn dat het bestuursorgaan aan u als burger een dwangsom moet betalen[...]

Lees meer

"Interview met Mr W. van Leuveren MA in het Tijdschrift voor Curatoren"

3 juli 2016: mr. W. van Leuveren MA

"Een bank die, met het faillissement van haar kredietnemer in zicht, na jaren van relatieve inactiviteit in de pandrelatie opeens een volmacht voor verpanding vraagt om vervolgens dagelijks tot verpanding over te gaan, doet dat natuurlijk niet voor niets, maar doet dat om haar positie in het naderende faillissement te versterken ten opzichte van de andere schuldeisers. Het verlenen van een dergelijke volmacht zonder dat daartoe een rechtsplicht bestaat, moet dan ook niet worden gezien als een wijze van uitvoering die op gelijke voet staat met het afdwingen van de ondertekening van een pandakte door de pandgever, maar als een rechtshandeling die wordt getroffen door artikel 42 Fw. Zie hier in een notendop de aan de Borgersbrief ontleende omschrijving van het standpunt van Mr. Van Leuveren in het naar hem vernoemde arrest.[...]

Lees meer

 

"Ik wil mijn kinderen zien!"

10 mei 2016: mr. A. Schellekens

"Regelmatig behandel ik zaken van ouders (vaak vaders) die ten gevolge van een relatiebreuk hun kinderen al lange tijd niet hebben gezien. Deze ouders zijn vaak ten einde raad en moe gestreden tegen hun weigerachtige ex-partner. Gelukkig is de situatie vaak niet zo uitzichtloos als deze ouders vermoeden. Er zijn (steeds meer) mogelijkheden om via de rechter een omgangsregeling vast te laten stellen of de nakoming daarvan af te dwingen." [...]

Lees meer

 

Kunt u failliet gaan als er maar één schuld is?

22 april 2016: mr. W. van Leuveren MA

"Recent behandelde ik een zaak voor een bedrijf van wie het faillissement werd aangevraagd. Het bedrijf had één grote schuld die zij niet betaalde. De schuldeiser vroeg uiteindelijk het faillissement aan in een uiterste poging betaling te verkrijgen. In het verzoekschrift tot faillietverklaring stelde de aanvrager - zoals vereist - dat er “meerdere schuldeisers” onbetaald werden gelaten. De wet stelt als voorwaarde om een faillietverklaring uit te spreken dat: “een schuldenaar moet verkeren in een toestand opgehouden te hebben met betalen”. Volgens de rechtspraak betekent dit dat er tenminste twee schuldeisers moeten zijn. Dat noemen we “pluraliteit” van schuldeisers. Een aanvrager moet derhalve altijd een steunvordering hebben." [...]

Lees meer

 

Onbeperkt spreekrecht slachtoffers

15 april 2016: mr. H.F. van Kregten

"Op 12 april 2016 heeft de eerste kamer ingestemd met een wetsvoorstel (no 34.082) waarbij de positie van het slachtoffer van ernstige misdrijven en nabestaanden sterk wordt uitgebreid. De laatste jaren is in het strafrecht steeds meer de nadruk op de positie van het slachtoffer komen te liggen. Naast de indiening van een vordering benadeelde partij kan een slachtoffer ook gebruik maken van het spreekrecht. Het slachtoffer mag zich tot 1 juli 2016 uitspreken over de gevolgen van het delict. In het kader van de verwerking van het delict kan dit van belang zijn. Dit past in een evenwichtig rechtssysteem.

Vanaf 1 juli 2016 wordt het spreekrecht van het slachtoffer en nabestaanden echter onbeperkt. Het slachtoffer mag zich na die datum namelijk ook uitlaten over het bewijs en over de soort en hoogte van de straf. Hoewel dit kan passen in de huidige trend om het slachtoffer een steeds belangrijke positie in het strafproces te geven kan deze wetswijziging vanuit de rechtspleging, in het bijzonder vanuit de positie van een verdachte, een slechte ontwikkeling zijn." [...]

Lees meer

 

Bestuurder niet aansprakelijk ondanks te late deponering jaarrekening

11 april 2016: mr. W. van Leuveren MA

"Een curator in een faillissement heeft als taak om de failliete boedel te beheren en te vereffenen. Daarnaast voert de curator een onderzoek uit naar de administratie van de gefailleerde en de oorzaken van het faillissement.

Bij faillissementen van rechtspersonen zal in beginsel geen verhaal mogelijk zijn voor de crediteuren op het vermogen van de (achter deze rechtspersoon zittende) bestuurder(s). De wet heeft echter daar uitzonderingen op gemaakt voor die gevallen waarin sprake is van "kennelijk onbehoorlijk bestuur" én het aannemelijk is dat dit kennelijk onbehoorlijk bestuur een belangrijke faillissementoorzaak is geweest. Iedere bestuurder is dan ten opzichte van de faillissementsboedel hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele tekort van de boedel. " [...]

Lees meer

 

Ook voor UWV en bezwaarprocedures recht op vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerden

8 april 2016: mr. W. van Leuveren MA

"Op 7 april 2016 heeft het Europese Hof van Jusititie van de Europese Unie in de zaken "Massar" en "Buyuktipi" (C-460/14 en C-5/15) arrest gewezen. De arresten worden binnenkort gepubliceerd op de website van het Europese Hof: www.curia.europa.eu.

Het was al duidelijk uit eerdere zaken dat in procedures waarin advocatenbijstand verplicht is een rechtsbijstandverzekerde zelf mag kiezen welke advocaat hem bijstaat. De verzekerde hoeft geen genoegen te nemen met een door de rechtsbijstandsverzekeraar voorgestelde advocaat. Het Europese Hof heeft in de genoemde zaken duidelijk gemaakt dat een rechtsbijstandverzekerde ook recht heeft op vergoeding van een zelf gekozen (externe) advocaat of juridisch adviseur in bijvoorbeeld een procedure waarin geen advocatenbijstand verplicht is zoals een ontslagprocedure voor het UWV of een bestuursrechtelijke bezwaarprocedure." [...]

Lees meer

 

Wetsvoorstel "Wet herziening partneralimentatie"

2 april 2016: mr. A. Schellekens

"Kamerleden Van Oosten, Recourt en Swinkels hebben op 19 juni 2015 een wetsvoorstel (34.231) met betrekking tot de herziening van het partneralimentatiestelsel ingediend (https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150619/voorstel_van_wet/document3/f=/vjuwirp4v8yf.pdf). Uitgangspunt daarbij is de contractsvrijheid van partijen. Al op het moment van de huwelijkssluiting zouden afspraken met elkaar gemaakt kunnen en mogen worden over het al dan niet afzien van partneralimentatie na echtscheiding. Op dit moment kan de alimentatieplicht nog niet voor of tijdens het huwelijk bij huwelijkse voorwaarden worden uitgesloten." [...]

Lees meer

 

"Dat is jouw vader"

29 maart 2016: mr. A. Schellekens

“Statusvoorlichting” is het informeren van een kind over zijn/haar biologische ouder(s). Maar wanneer is het “goede” moment om dat aan een kind te vertellen. Uw eerste gedachte is waarschijnlijk dat de ouders dit moment mogen bepalen. De Hoge Raad oordeelde daar recent anders over.

De Hoge Raad heeft bij arrest van 18 maart 2016 (ECLI: NL: HR: 2016: 452) http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:452 bepaald dat onderdeel van de gezagsuitoefening van ouders de statusvoorlichting aan een kind dat is geboren met behulp van een zaaddonor is." [...]

Lees meer